គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន គឺជាគម្រោងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ធ្វើការពង្រឹងស្ថាប័នរបស់អង្គការទំាងមូល ដើម្បីឱ្យអង្គការមានភាពរឹងមាំ ពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកលើផ្នែក អភិបាលកិច្ចល្អ ការដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រងផ្នែកកម្មវិធី និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សុវត្តិភាពប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង។