យុវជនជនជាតិដើមមានសមត្ថភាពផលិតនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយមានការចូលរួមនិងការលើកទឹកចិត្តពីពួកចាស់ទុំ។ ពួកគេប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗចំពោះសហគមន៍និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីពង្រឹងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ពួកគេនិងការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបស់ពួកគេ។