នៅថ្ងៃទី៥ដល់ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការCIPLបានចុះធ្វើសកម្មភាពប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងការងារមណ្ឌលសិក្សាភូមិថ្មី ឃុំសេដា ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី ដើម្បីឲ្យសហគមន៍ និងយុវជនមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងាររួមរបស់សហគមន៍។

Leave a Comment