នៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃទី១៦ដល់ ១៧ ឆ្នាំ២០១៨ នេះវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft word ដល់​ក្រុម​លើក​​ស្ទួយ​​សម្លេង​​ភាសា​ជនជាតិ​ដើមភាគតិច និង ក្រុមពិគ្រោះយោបល់  PIV និង AG ស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹងភូមិម៉ាស់ ឃុំប៉ូយ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរនតគិរី។

ក្រុមយុវជន​លើក​ស្ទួយ​សម្លេងជនជាតិដើម​​ភាគតិច ៦ នាក់ ក្នុងចំណោម ៩នាក់ មានសមត្ថភាពច្បាស់លាល់ អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Word ធ្វើតារាងបញ្ជីឈ្មោះ បើកនិង​បិទ​កម្មវិធី រៀបចំទំព័រ រក្សាទុកឯកសារ ស្វែងរកឯក​សារ​យកមក​ប្រើ​ប្រាស់​​វិញនិង ព្រីនឯកសារ​ចេញពីម៉ាស៊ីន​ព្រីនចេញមកក្រៅ។

Leave a Comment