នៅថ្ងៃទី១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការCIPLបានធ្វើសកម្មភាពប្រជុំក្រុមតំណាងPIVដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបានរយៈពេល៦ខែ ពីខែ មករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ និងធ្វើផែនការបន្តសម្រាប់ប្រចាំឆមាស ឆ្នាំ០២០២០។

Leave a Comment