នៅថ្ងៃទី២១ដល់២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការCIPLបានចុះធ្វើសកម្មភាពបង្រៀនយុវជនជាតិដើមភាគតិចពីកម្មវិធីអិលសែល ដើម្បីឲ្យក្រុមយុវជន ជនជាតិដើមភាគតិច អាចយកចំណេះដឹងប្រើប្រាស់បន្ត និងចែករំលែកទៅយុវជនផ្សេងៗទៀតក្រៅពីភូមិរបស់ពួគាត់។

Leave a Comment