អង្គការ CIPL យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញបកប្រែពីភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស ទៅភាសាជនជាតិដើមភាគតិច និង ផលិតជាវីដេអូឯកសារ និងសម្លេងអប់រំ ផ្សេងៗ បើអស់លោកលោកស្រីមាន

ជាសម្លេង ឬ វីដេអូ ឬអត្ថបទសរសេរហើយចង់ធ្វើការបកប្រែទៅជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច ឬ ផលិតវីដេអូឯកសារអប់រំខ្លីៗ សូមទាក់ទងអង្គការយើងខ្ញុំដោយផ្ញើរ email ឬ phone  call តាមអស័យដ្ឋានខាងក្រោមយើងរីករាយក្នុងការជួយជានិច្ច។
សូមអរគុណ !
We, Conserve Indigenous Peoples Languages Organization(CIPL) have experience and skills on translation from Khmer and English to our Indigenous Languages and we have skills on producing video and sound documentaries for learning, if you have videos, sounds and books 📖 in Khmer or English versions and you wish to dub them into our Indigenous languages or you want to have short video documentaries please feel free to contact us by sending us email or call us at addresses provided below we are more than happy to support you.
Thanks!