សិក្ខាសាលាស្តីពី ការឆ្លុះបញ្ចាំងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២០

នៅថ្ងៃទី២៤ ដល់២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការCIPLបានធ្វើសកម្មភាពសិក្ខាសាឆ្លុះបញ្ចាំងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២០ ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងបុគ្គលិក របស់អង្គការCIPL ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបានរយៈពេល៦ខែកន្លងមក និងរកវិធីសាស្រ្តដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ន។

Read More