យុវជនលើកស្ទួយសម្លេងជនជាតិដើមភាគតិច ត្រូវបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេស

ថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីជំនាញបច្ចេកទេសដែលផ្តោតទៅលើ ជំនាញផលិតវីដេអូតាមទូរស័ព្ទ សរសេរអត្ថបទខ្លី និងធ្វើកំណត់ហេតុ ដល់យុវជនសមាជិកក្រុមលើកស្ទួយសម្លេងជនជាតិដើមភាគតិច មកពីភូមិម៉ាស់ និងភូមិកាណាតចំនួន២៦នាក់ស្រី៦នាក់។

Read More

បណ្តុះបណ្តាលពីយុទ្ធសាស្រ្តសន្តិសុខឌីជីថល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះកើតឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកអង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចផ្នែកផលិតព័ត៌មាន នៅខេត្តរតនគិរី។ អ្នកចូលរួមមកពីសហគមន៍ចំនួន៦នាក់ស្រីម្នាក់ ជាក្រុមយុវជនពីសហគមន៍គោលដៅរបស់គម្រោង​ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងកម្មវិធីឌីជីថល និងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍ឌីជីថលនិងគណនីសង្គមហ្វេសប៊ុក។ វគ្គនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពាក់កណ្តាល់ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី១៣-១៤ ឆ្នាំ២០១៩។

Read More

បណ្តុះបណ្តាលពីយុទ្ធសាស្រ្តសន្តិសុខឌីជីថល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះកើតឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកអង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចផ្នែកផលិតព័ត៌មាន នៅខេត្តរតនគិរី។ អ្នកចូលរួមមកពីសហគមន៍ចំនួន៦នាក់ស្រីម្នាក់ ជាក្រុមយុវជនពីសហគមន៍គោលដៅរបស់គម្រោង​ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងកម្មវិធីឌីជីថល និងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍ឌីជីថលនិងគណនីសង្គមហ្វេសប៊ុក។ វគ្គនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពាក់កណ្តាល់ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី១៣-១៤ ឆ្នាំ២០១៩។

Read More