វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសកម្មភាពរបស់គម្រោង Voice

បុគ្គលិកអង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច CIPL ក្នុងខែសីហានេះបានធ្វើសកម្មភាពចុះជួបជាមួយក្រុមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចភូមិគោលដៅ នៅភូមិអ៊ុល ឃុំបាតាង ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ២១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើលទ្ធភាពសាងសង់ជុសជុលមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ចាស់ និង ថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភូមិលែ ឃុំលំជ័រ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ។

Read More

យុវជនលើកស្ទួយសម្លេងជនជាតិដើមភាគតិច ត្រូវបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេស

ថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីជំនាញបច្ចេកទេសដែលផ្តោតទៅលើ ជំនាញផលិតវីដេអូតាមទូរស័ព្ទ សរសេរអត្ថបទខ្លី និងធ្វើកំណត់ហេតុ ដល់យុវជនសមាជិកក្រុមលើកស្ទួយសម្លេងជនជាតិដើមភាគតិច មកពីភូមិម៉ាស់ និងភូមិកាណាតចំនួន២៦នាក់ស្រី៦នាក់។

Read More