វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសកម្មភាពរបស់គម្រោង Voice

បុគ្គលិកអង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច CIPL ក្នុងខែសីហានេះបានធ្វើសកម្មភាពចុះជួបជាមួយក្រុមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចភូមិគោលដៅ នៅភូមិអ៊ុល ឃុំបាតាង ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ២១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើលទ្ធភាពសាងសង់ជុសជុលមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ចាស់ និង ថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភូមិលែ ឃុំលំជ័រ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ។

Read More

យុវជនចូលរៀនក្រៅប្រព័ន្ធ នាំឱ្យទទួលបានចំណេះដឹងថ្មី

យុវជនជនជាតិដើមភាគតិច១៤នាក់មកពីភូមិចំនួនពីរភូមិ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីជំនាញប្រើប្រាស់កំាមេរ៉ា និងផលិតវិដេអូរយៈពេលពីរថ្ង ពីថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅការិយាល័យអង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច ក្នុងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរី ដែលសម្របសម្រួលបង្រៀនដោយបុគ្គលិកអង្គការ CIPL ។ ក្រុមយុវជនលើកស្ទួយសម្លេងជនជាតិដើមភាគតិច PIV ជាអ្នកកាត់វីដេអូចំនួន៣នាក់ អ្នកកាត់តសម្លេង២

Read More

ជំនាញបច្ចេកទេសថ្មីទាក់ទាញការចូលរួមរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិច

នៅថ្ងៃទី៨ ដល់ ៩ ដើមសប្តាហ៍ទីពីរ នៃខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច (CIPL) បានសម្របសម្រួលផ្តល់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីអំពី របៀបថតរូប និងផលិតមាតិការរឿង ដល់យុវវ័យជនជាតិដើមភាគតិច នៅក្នុងខេត្តរតនគិរី នៅការិយាល័យក្នុងក្រុងបានលុង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបានបង្រៀនដោយយុវជនប្រាំនាក់ចំរុះជនជាតិដែលអង្គការ CIPLបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកន្លងមក

Read More

បណ្តុះបណ្តាលពីយុទ្ធសាស្រ្តសន្តិសុខឌីជីថល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះកើតឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកអង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចផ្នែកផលិតព័ត៌មាន នៅខេត្តរតនគិរី។ អ្នកចូលរួមមកពីសហគមន៍ចំនួន៦នាក់ស្រីម្នាក់ ជាក្រុមយុវជនពីសហគមន៍គោលដៅរបស់គម្រោង​ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងកម្មវិធីឌីជីថល និងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍ឌីជីថលនិងគណនីសង្គមហ្វេសប៊ុក។ វគ្គនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពាក់កណ្តាល់ខែកុម្ភៈ ថ្ងៃទី១៣-១៤ ឆ្នាំ២០១៩។

Read More