ប្រជុំក្រុមតំណាងPIVស្តីពីការបង្ហាញលទ្ធផលការងារពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

នៅថ្ងៃទី១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការCIPLបានធ្វើសកម្មភាពប្រជុំក្រុមតំណាងPIVដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបានរយៈពេល៦ខែ ពីខែ មករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ និងធ្វើផែនការបន្តសម្រាប់ប្រចាំឆមាស ឆ្នាំ០២០២០។

Read More

ចុះពង្រឹងការងារមណ្ឌលភូមិគោលដៅ(ភូមិថ្មី)

នៅថ្ងៃទី៥ដល់ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការCIPLបានចុះធ្វើសកម្មភាពប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងការងារមណ្ឌលសិក្សាភូមិថ្មី ឃុំសេដា ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី ដើម្បីឲ្យសហគមន៍ និងយុវជនមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងាររួមរបស់សហគមន៍។

Read More

អង្គការCIPLចែករំលែកពីចំណេះដឹងរៀនកម្មវិធី Excel ដល់យុវជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិគោលដៅ

នៅថ្ងៃទី២១ដល់២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការCIPLបានចុះធ្វើសកម្មភាពបង្រៀនយុវជនជាតិដើមភាគតិចពីកម្មវិធីអិលសែល ដើម្បីឲ្យក្រុមយុវជន ជនជាតិដើមភាគតិច អាចយកចំណេះដឹងប្រើប្រាស់បន្ត និងចែករំលែកទៅយុវជនផ្សេងៗទៀតក្រៅពីភូមិរបស់ពួគាត់។

Read More

ប្រជុំជាមួយសហគមន៍ភូមិថ្មីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងរបស់អង្គការCIPL

នៅថ្ងៃទី៧ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច បានចុះធ្វើសកម្មភាពស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងដល់អាជ្ញាធរ និង សហគមន៍ភូមិថ្មី ដើម្បីឲ្យសហគមន៍បានយល់ពីគោលបំណង បេសកម្ម ទស្សនវិស័យ អង្គការឲ្យបានច្បាស់លាស់។

Read More