ប្រជុំជាមួយសហគមន៍ភូមិថ្មីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងរបស់អង្គការCIPL

នៅថ្ងៃទី៧ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច បានចុះធ្វើសកម្មភាពស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងដល់អាជ្ញាធរ និង សហគមន៍ភូមិថ្មី ដើម្បីឲ្យសហគមន៍បានយល់ពីគោលបំណង បេសកម្ម ទស្សនវិស័យ អង្គការឲ្យបានច្បាស់លាស់។

Read More