ថ្ងៃទី16 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ អង្គការថែរក្សាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច(CIPL) បានសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំបង្ហាញគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមវគ្គ២ នៅសាលាស្រុកតាវែងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងឃុំទាំង២ តំណាងមណ្ឌលសុខភាព តំណាងសាលាបឋមសិក្សា និង ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍។
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមដ៏មានតម្លៃរបស់អស់លោក លោកស្រី 🙏
គម្រោងនេះផ្តល់មូលនីធិដោយ EU តាមរយៈអង្គការ Care International Cambodia.
On 16th October 2020 CIPL conducted orientation meeting on ISAF-II project at Taveng district office, under participation of district governor and we got participants from 2 communes, Health, Education representatives and Community Accountability Facilitators (CAFs).
We offer our special thanks all for your spending value time to participate this meeting🙏
This project is funded by EU partnership with Care International Cambodia.
Please follow link: https://www.facebook.com/433938553706042/posts/1135501846883039/

Leave a Comment