អង្គការ CIPL បានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបង្ហាញទៅដល់ក្រុមគណនេយ្យភាពសហគមន៍(CAFs) អំពីផ្ទាំងកញ្ចប់ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ពីសេវាទាំងបី៖
១)សេវារដ្ឋបាលសាលាឃុំ/សង្កាត់ ២)សេវាអប់រំ និង៣) សេវាសុខភាព នៅថ្នាក់ឃុំពីថ្ងៃទី 16-19 ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ១៨ឃុំ នៃស្រុកចំនួន ៤រួមមាន លំផាត់ អូរយ៉ាដាវ អណ្ដូងមាស និង ស្រុកតាវែង។ អ្នកចូលរួមសរុប 39នាក់ក្នុងនោះស្រ្តីចំនួន 23នាក់។
បណ្តុះបណ្តាលដោយ លោកគ្រូ លូល តឹង ប្រធានគម្រោង ISAF-II.
គាំទ្រដោយអង្គការ Care និងមូលនីធិដោយ EU។
CIPL provided training to CAFs on I4Cs that it is about 3 main services:
1)Commune Administrative Public Services
2)Education Service
3)Health Service
It took from 16-19-November 2020 for the 18 commune of the 4 districts Lamphat, Oyadav Andongmwas and Taveng district.
We got 39 trainees include 23 females.
The training provided by Mr. Lol Ting who is the Project Coordinator.
Supported by Care and funded by EU.
Please follow link: https://www.facebook.com/433938553706042/posts/1165426037223953/

Leave a Comment