នៅថ្ងៃទី១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គការCIPLបានចុះប្រជុំជាមួយយុវជន ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិលែ ស្តីពីការកំណត់ប្រធានបទដែលត្រូវផលិតជារឿងអប់រំនានា ដូចជា ប្រធានបទរឿងផ្សព្វផ្សាយពីការអប់រំ សុខភាព អនាម័យ ចង់ក្រងអត្តសញ្ញាណ ប្រពៃណី ជនជាតិដើមភាគតិច ។