ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីចំណេះដឹងនិងការរៀនសូត្រ អំពីព័ត៌មានសង្គម ដែលទាក់ទងនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ ក្រុមយុវជន PIV បានព្យាយាមប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗទាំងបណ្តាញសង្គម និង ចុះចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនសហគមន៍របស់ពួកគេជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិច។ក្រុមយុវជន PIV ក្នុងឃុំលំជ័រ នៃស្រុកអូរយ៉ាដាវ បានធ្វើការសហការគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ និង មន្រ្តីនគរបាលបុស្តិ៍ចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់សហគមន៍ក្នុងឃុំលំជ័រ អំពីប្រធានបទបី៖
១)ជំងឺ COVID-19
២)បញ្ហាការរៀបការវ័យក្មេង និង
៣)បញ្ហាគ្រឿងញៀន។
To respond to the needs of the Indigenous peoples to access to information for knowledge and leaning on Social update information related to their daily life PIV Youth Group have tried to use multiple tools including social media and screening feasibilities at villages in local languages.
PIV Youth Group cooperated with Lamchore of Oyadav district commune and police officers to conduct a screening event around the commune for educating on three topics:
1)COVID-19,
2)Young Teenage Marriages and
3)Drugs issue
to community people for more understanding on these impacts.
Facilitated by: CIPL and funded by Voice
25th-27th October – 2020
Please follow link: https://www.facebook.com/433938553706042/posts/1148224485610775/?sfnsn=mo

Leave a Comment